Σχέδια Δράσης

Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών

Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης/σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

Κατανομή και διαχείριση πόρων

Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων/ υποδομών

Εξωστρέφεια-διάχυση καλών πρακτικών

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς

Δημιουργία ιστοσελίδας σχολείου