Φοίτηση-απουσίες

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες.  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Ενημέρωση Γονέων – Δικαιολόγηση απουσιών

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος ο μαθητής αν πρόκειται για ενήλικο. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει τον Διευθυντή του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα ή τον ίδιο αν πρόκειται για ενήλικο μαθητή.

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή ή ο ίδιος (αν πρόκειται για ενήλικο μαθητή) που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το σχολείο και αν πρόκειται για εισαγωγή σε νοσοκομείο να ενημερωθεί για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει.

Δικαιολόγηση απουσιών δεν υπάρχει παρά μόνο αν υπάρξει εισαγωγή σε νοσοκομείο.