Το σχολείο μας

To Εσπερινό Λύκειο Λαμίας ιδρύθηκε με το Ν.Δ 3094/1954 και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1954-55 σαν Εσπερινό Γυμνάσιο ως παράρτημα του Γυμνασίου Θηλέων Λαμίας. Το πρώτο έτος φοιτούσαν μόνο άνδρες στις Γ, Δ, Ε τάξεις. Την επόμενη χρονιά λειτούργησε πλήρως ως επτατάξιο γυμνάσιο.

Λειτούργησε σαν Εσπερινό ΓΕΛ Λαμίας από το 1976, σύμφωνα με το ΦΕΚ 100/Ν.309/1976 . Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκούσε 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθούσε τέσσερις τάξεις, τις  Α΄,Β’, Γ’ και Δ΄ Λυκείου.

Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο μπορούν να εγγραφούν ενήλικες (χωρίς κανένα δικαιολογητικό εργασίας) και ανήλικοι  (καταθέτοντας πιστοποιημένα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εργασιακή τους κατάσταση) .

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια διαρκεί τρία (3) σχολικά έτη, με αντίστοιχες τάξεις, Α Εσπερινού, Β Εσπερινού και Γ Εσπερινού ( με πλήρη αντιστοιχία στις τάξεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου).

Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Γενικά Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά, επιτρέπονται μέχρι το τέλος του Α’ τετραμήνου (δηλαδή μέχρι 19 Ιανουαρίου ) κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα (αν πρόκειται για ανήλικο μαθητή και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται) ή του ιδίου (αν πρόκειται για ενήλικο μαθητή).

Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις και να εισαχθούν σε ΑΕΙ (εκτός των στρατιωτικών σχολών) με ξεχωριστή ποσόστωση 1% των θέσεων όλων των σχολών και με διαφορετικές βάσεις από τα Ημερήσια Λύκεια.

 Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν όσοι μαθητές συμπλήρωσαν τρία (3) έτη φοίτησης στο Σχολείο μας ή όσοι μαθητές φοίτησαν σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο παίρνοντας μετεγγραφή στην προβλεπόμενη προθεσμία της Α’ λυκείου.